ஐ●ღ♥Csajszioldal♥ღ●ஐ

Igazi csajszioldal,csajszitól,csajsziknak.!.(:

┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████████████████████┼┼┼┼┼┼ 
┼┼┼┼██████████████████████┼┼┼┼ 
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼████┼┼┼┼ 
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼███┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼ 
┼┼┼┼┼███████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼ 
┼┼┼┼████████┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼███┼┼┼██┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██┼┼┼██┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼██████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼██████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼██┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼███┼┼┼┼██┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼█████████████████████┼┼┼┼┼
┼┼┼┼██████████████████████┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼██████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼███████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼
┼┼┼┼██████████████████████┼┼┼┼
┼┼┼┼██████████████████████┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼██████████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼

………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,,
………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,………………………………….._,,,---,,_
……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,
……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’,
……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |
…………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘
………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘
………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’
………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,
……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,
…………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : ; ; ; |
……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|
…………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|
..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|
……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,
…….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-
……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’
………,’-~’ ,-‘-~’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,
……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,
……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,
……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,
…..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,
….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’
…,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’~-,,,,,--~~’’’’’’~-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-
…| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’
….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯
…..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’’~-,,_ ; ; ; ; _,,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘
………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
…………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
…………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |
……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’
……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’
……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,
………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,
……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,
………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,
…………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,--.
……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ , ,|, |
………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘


   /$$ $$$
  /o o  $$$
 /   ,._ $$$
(c c/\    $$$
 `-´  \    $$$;:---~~^~-.,,,
      (     $$$                  :$$$$
      (                             :´$$$,
      /\              .             : $$$$
     / .\˛   : , _  _. , , :      : ,$$$$
    ( (  :˛ :`  ~         `:˛   ( $$$$`
     \ \   | |                 :  (( $$$`
      `,`,| |                 / / | ´$$,
        ;_( |                / /: |     $$
           |.:               | ( |.:      $,
          /_/                ;-'/_/        ``

......._----_ 
. .../##|........\ 
.../###|......|...\___ 

...|#### |..............\ 
...|####|............... |? 
...\####/ ......_.._./ 
....\### .../ 
........ ===0 
....../.........\ 
..../...| |_.....\ 
....\___/...../ 
......\......../ 
..... ._|...|..|_..... 
.(______)_(______)

░░░░░░░░▒▓███▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▓██▓▓▓▓▓██▓░░░░░░▒▓█████▓▒░░░░░░░ ░░░░░▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░▒████▓▓▓▓▓████░░░░░ ░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░ ░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░ ░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░ ░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░ ░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░ ░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓ ░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓▓███████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒ ░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓█░ ░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓██░ ░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░ ░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████▓▓▓▓▓▓▓▓██░░ ░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░ ░░░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░░░ ░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░░ ░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░░░ ░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░░░░ ░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░░ ░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░███▓▓▓▓▓▓██▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██▓▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░

_+88______________________________
_+880_______________+88__________
_++88_____________++88___________
_++88____________++88____________
__+880__________++88_____________
__+888________+++88______________
__++880______+++88_______________
__++888_____+++88________________
__++8888__+++8880++88____________
__+++8888+++8880++8888___________
___++888++8888+++888888++8_______
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
________+++++0008888888__________
________++++0000888888___________***********888*****888***********
**********88888***88888**********
***888*****888*****888*****888***
**88888*******************88888**
***888*******8888888*******888***
**********8888888888888**********
*******8888888888888888888*******
*****88888888888888888888888*****
*****88888888888888888888888*****
*******8888888*****8888888*******
*******************************

_________________________________@@_______
_____________________________________@@______
___________________________@@@@_____@@_____ _________________________@@@@@@___@@_____
__________________________@@@@@@@@@@_____
________________@@@@@@__@@@@@@@@_______
______________@@@@@@@@@@@@@@@_________
____________@@@@@@@@@@@@@@@___________
___________ /@@@@@@@@@@@@@@____________
____________@@@@@@@@@@@@@@____________
____________@@@@@@@@@@@@@______________
_____________@@@@@@@@@@@@______________
_____________@@@@@___@@@@@______________
_______ ______@@@@_____@@@@______________
____________@@@@@@@@@@@@@______________
__________@@@@@@@@@@@@@@@@___________


 )       (         )                 
       (        )       (        )  
  __________________  
(                ...:::::;;;;;;lllllllIl)     
 \                 ....::;;;;;;llllllll/__        
   \              ....::;;;;;;llllllll/     I  
     \          ....::;;;;;;llllllll/      /  
       \______..::;;;llllllll/ ,,,--''  
         )____________(
====================

...................¶¶*..**..* 
..................¶¶¶ .*.*.*. 
¶¶¶..........¶¶..¶*..**.*. 
..¶¶¶¶¶¶¶¶....¶*.*.**..**. 
......¶¶............¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*. 
..........¶¶..¶¶...... ..¶¶¶¶*.*.**. 
........¶¶..........¶¶¶.**.**.*. 
......¶¶..¶¶¶¶....¶*.*.*.**. 
....¶¶¶¶¶....¶¶..¶................¶*.**.*.*.* 
.. ¶¶................¶¶¶............¶¶*..**.*. 
........................¶¶..........¶¶¶*.*.**.* 
................................ ..¶¶¶¶¶*.*.**.*.* 
..................................¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.* 
......¶¶¶¶¶................¶¶¶....¶¶ *.**.*.* ♥ 
..........¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......¶¶*..**.**.* 
............¶¶¶¶....¶¶¶¶¶........¶¶¶*.**.*.* 
................¶¶¶................. ...¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**. 
..................¶¶¶¶......¶¶¶¶................¶¶¶¶¶¶¶¶*.**. 
......................¶¶¶¶..¶¶¶¶.......... ¶¶¶¶¶¶*.**.* 
......................¶¶¶..........¶..¶¶¶¶¶¶*.*.*.**. 
....................¶¶..........¶........¶¶*.*.*.**. 
..... .............¶¶....¶¶¶¶¶¶......¶¶¶*.*.*.* 
................¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶..¶¶¶ .**.*. 
..............¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶¶¶ *.**.* 
..........¶¶¶¶......................¶¶¶¶¶ *.**.


000000000000000_000000000000000
00000000000000
___00000000000000
0000000000000
_____0000000000000
000000000000
_______000000000000
00000000000
_________00000000000
0000000000
___________0000000000
0
_____________________________0
000
_________________________000
00000
_____________________00000
0000000
_________________0000000
0000000
________0________0000000
000000
_______00000_______000000
00000
______000000000______00000
0000
_____0000000000000_____0000
000
____00000000000000000____000
00
___000000000000000000000___00
0
__0000000000000000000000000_  0


░░▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▄░░░░░░▄░░░░ ░█░░░▀░▄▄▄▄░░▄▄░░▄░▄░░▄▄░░▄█▄░█░░▄▄░░█░░▄░ ░░▀▀▄░░░░▄▀░█▄▄▀░█▀▀░█▄▄▀░░█░░█░█▄▄▀░█▄▀░░ ░▄░░░█░▄▀░░░█░░▄░█░░░█░░▄░░█░░█░█░░▄░█▀▄░░ ░░▀▀▀░░▀▀▀▀░░▀▀░░▀░░░░▀▀░░░░▀░▀░░▀▀░░▀░░▀░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▄▀▄░▄▀▄░░░▄▀▄░▄▀▄░░░▄▀▄░▄▀▄░░░▄▀▄░▄▀▄░░ ░█░░░▀░░░█░█░░░▀░░░█░█░░░▀░░░█░█░░░▀░░░█░ ░█░░░L░░░█░█░░░O░░░█░█░░░V░░░█░█░░░E░░░█░ ░░▀▄░░░▄▀░░░▀▄░░░▄▀░░░▀▄░░░▄▀░░░▀▄░░░▄▀░░ ░░░░▀▄▀░░░░░░░▀▄▀░░░░░░░▀▄▀░░░░░░░▀▄▀░░░


__________@@@@@@@___________@@@@_
__________@@@@@@@@_________@@@@@@
________@@@________@@_____@@______@@
________@@___________@@__@@________@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@______________________@@
____@@@@@@______@@@@@______________@@@
__@@@@@@@@@____@@@@@@@@__________@@@
__@@___________@@@@@@@@@@______________@@
_@@____________@@@@@@@@@@@______________@@
_@@_____________@@@@@@@@@@______________@@
_@@@_____________@@@@@@@@______________@@@
__@@@@_____________@@@@@_____________@@@@
____@@@@@@_______________________@@@@@@
_________@@_____________________@@
________@@__________@@@@________@@@
________@@@_______@@___@@_______@@@
_________@@@_____@@______@@_____@@@
__________@@@@@@@_________@@@@@
___________@@@@@___________@@@@
___________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
____________________@
____________________@
__________________@@@___________


· ¤ · · · · ¤ · · · · ¤ · · · ¤ · · · ¤ · ·
╔★═╗╔╗ ¤ · · · ¤ ♡╔╗╔╗· · ¤ · · · · ¤
╚╗╔╝║║★═╦╦╦═╗║★╝╠═╦╦╗ · · ·
╔╝╚╗★╚╣║║║║╠╣╚╗╔╣║♂║★ · · ¤
╚═☆╝╚═╩═╩★╩═╝¤╚╝╚═╩═╝ · · ·
· · ¤ · · · · ¤ · · · · ¤ · · · ¤ · · · ¤ ·____________XXXXXXXXXXXXXXXXXXX___________ 
_________ XX______________________XX___________ 
_______XXX_______ _________________XXX_________ 
_____XXX_________________ ___________XXX_______ 
___XXX___________ _____________________XXX_____ 
__XXX_________
XXX________ XXX___________XXX___ 
_XX___________
XXX________XXX______ ______XX___ 
_XX ___________
XXX________XXX_____________XX__ 
_XX_________ __
XXX________XXX_____________XX__ 
_XX_____
XXX__________ __________XXX___ ____XX__ 
_XX_____
XX______________________XX_______XX__ 
_XX______
XXX__________________XXX________XX__ 
__XX _____
XXXX___________ _____XXX________XX___ 
___XX_______
XXXX__________XXXX___ ______XX____ 
____XX_________
XXXX
XXXX
XXXX___________XX__ __ 
_____XXX____ ________________________XXX_____ 
_______XXXX___________ ___________XXXX_______ 
__________XXXX________________XX XX__________ 
__ ___________XXXXXXXXXXXXXXXX_____________

~~ ~~~~ ~~~~~$$$ 
~~~~~~~~~~$$$$$ 
~~~~~~~~~.$$$**$$ 
~~ ~~~~~~~$$$"~~$$ 
~~~~~~~~$$$"~~~~$$ 
~~~~~ ~~~$$$~~~~.$$ 
~~~~~~~~$$~~~~..$$ 
~~~~~ ~~~$$~~~~.$$$ 
~~~~~~~~$$~~~$$$$ 
~~~~~~~~~$$$$$$$$ 
~~~~~~~~~$$$ $$$$ 
~~~~~~~.$$$$$$* 
~~~~~~$$$$$$$" 
~~~~ .$$$$$$$.. 
~~~$$$$$$" `~$$... 
~~$$$$$*~~~~$$$$ 
~$$$$$~~~~~$$$$$$.. 
$$$$$~~~~$$$$$$$$ $$. 
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ 
$$$~~~~$$$*~$~~$*$$$$ 
3$$~~~~$$~~~~$$~~~..$$$ 
~$$$~~~$$$~~~$~~~ ~$$$ 
~*$$~~~ ~$$$~~$$~~:$$$ 
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" 
~~~~~$$*$ $$$$$$$$" 
~~~~~~~ ~~~````~$$ 
~~~~~~~~~~~~~~~$ 
~~~~~~~~..~~~~~~$$ 
~~~~~~$$$$$$~~~ ~$$ 
~~~~~$$$$$$$$~~~$$ 
~~~~~$$$$$$$$~~~$$ 
~~~ ~~~$$$$$"~~$$$ 
~ ~~~~~~"*$$$$$*”

 

╔══╦══╦══╦╗╔╗╔╗▓▓▓░░░▓▓▓ 
╚╗╔╩╗╔╣╔╗║║║╚╝║▓▓▓░░░▓▓▓ 
╔╝╚╗║║║╔╗║╚╬╗╔╝▓▓▓░░░▓▓▓ 
╚══╝╚╝╚╝╚╩═╝╚╝


___________________$$$$$$$$$$$$$$$$
__________________$$$$__________$$$$
________________$$__________________$$$$
______________$$________________________$$$$
____________$$______________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$_____________________$$__________$$
_____$$$$__$___$__$$______________________$$____________$
_______$$___$___$__$_______________________$$_$__$$_$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$_$$$$
_______________________________________________$$$$$$$$ 

█▄█ █▀█ ▀█▀ 
█▀█ █▄█   █
. . . . . . . . ._. ,-``;
. . . . . . . . . .,`. . .`-----..
. . . . . . . . . .,. . . . . .~ .`- .
. . . . . . . . . ,. . . . . . . .o. .o__
. . . . . . . . _l. . . . . . . . . . . . (#)
. . . . . . . _. `~-.. . . . . . . . . .,
. . . . . . .,. .,.-~-. -.,. . . ..--~`
. . . . . . /. ./. . . . .}. .` -..,/
. . . . . /. ,___. . :/. . . . . .
. . . . /`-.l. . . `-.......... . .
. . . ;. . . . . . . . . . . . .)-.....l
. . .l. . . . . ---........-. . . ,
. . .,. . ,....... . . . . . . . . .,
. . . . ,/. . . . `,. . . . . . . ,
. . . . .. . . . . .. . . .,.- 
. . . . . ,. . . . . ,-~`. ;
. . . . . .l. . . . . ;. . . /__
. . . . . /. . . . . /__. . . . .)
. . . . . -.. . . . . . .)
. . . . . . . - .......-`
______¶¶¶¶
_____¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶ ¶__¶¶¶¶
_____¶__________¶¶¶¶_¶¶_____¶
_____¶__________¶_¶¶¶¶¶¶____¶
____¶__________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
___¶________________¶¶¶¶¶¶¶ ¶
__¶____________________¶¶¶¶¶
¶¶¶_____¶_________________¶
__¶¶________________¶¶____¶..
_¶¶¶_________¶¶¶____¶¶___¶¶
____¶¶_________________¶¶¶..
_____¶¶¶______________¶¶¶...
__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶..
__¶____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶.
_¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶
¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶
_¶________¶¶¶¶¶¶¶¶________¶.

8888888888888888888888888888888 
8888___88888888888888888___8888 
888_____888888888888888_____888 
888_____888888888888888_____888 
888_____888888888888888_____888 
888_____888888888888888_____888 
888_____888888888888888_____888 
888_____888888888888888_____888 
888_____88____888____88_____888 
888_____8______8______8_____888 
888_____8______8______8_____888 
888_____8______8______8_____888 
888_____8______8______8_____888 
888_____8____888888888888888888 
888_____8___88_____________8888 
888_____8__88_______________888 
888______888_________________88 
888________88_________________8 
888__________88_______________8 
888____________88____________88 
888_____________8____________88 
888______________8___________88 
888______________8__________888 
888________________________8888 
888_______________________88888 
8888888888888888888888888888888
____$$$_________$$$____ 
___$$$$$_______$$$$$___ 
___$$$$$_______$$$$$___ 
____$$$_________$$$____ 
_______________________ 
_$___________________$_ 
_$$_________________$$_ 
__$$$_____________$$$__ 
____$$$$$$$$$$$$$$$____ 
_______________________
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ 
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄___$$$$$___________________________$$$$$ 
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* 
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* 
____$$$$$$$$$$$$___ .________$$$$$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.';,,,$$$$$$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ 
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ 
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** 
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, 
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, 
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ 
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, 
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, 
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* 
______,;$*$,$$**'____________**'$$,$*$,,


╔╗╔═╦╗ 
║╚╣║║╚╗ 
╚═╩═╩═╝

        _____________
___/___l___ll___l___\__
l_@l___l_______l__l@__l


│▒│ /▒/
│▒│/▒/
│▒ /▒/─┬─┐
│▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●Victoria●●
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
└┐▒▒▒▒┌┘

(\_/)
(*:*)
(")(")


´´´´´´´kkkk´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
´´´´´´kk´´´´kkkkk´´kkkk´kkkk´´ 
´´´´´´k´´´´´´´´´´kkkk´kk´´´´k´
´´´´´´k´´´´´´´´´´k´kkkkkk´´´k´
´´´´´k´´´´´´´´´´kkkkk´´´kkkkk´
´´´´k´´´´´´´´´´´´´´´´kkkkkkkk´
´´´k´´´´´´´´´´´´´´´´´´´kkkkk´´
´kkk´´´´´k´´´´´´´´´´´´´´´´´k´´ 
´´´k´´´´kk´´´´´´´´´´´´´´´´´k ´´
´´´kk´´´´´´´´´´´´´´´´kk´´´´k´´
´´kkk´´´´´´´´´kkk´´´´kk´´´kk´´ 
´´´´´kk´´´´´´´´´´´´´´´´´´kkk´´
´´´´´´´kkk´´´´´´´´´´´´´kkk´´´´
´´´kkkkk´kkkkkkkkkkkkkk´´´´´´ 
´´´k´´´´kkkkk´´´´kkkk´´´k´´´´´
´´´k´´´´kkk´kkkkkkkk´´´kkk´´´´
´´´kkkkkkkkkkkk´´kkkkk´´´kk´´
´´k ´´´´´kkkkkkkkkkk´´´´´´´k´´
´k´´´´´´´´´kkkkkkkk´´´´´´´´k´´
´´k´´´´´´´´kkkkkkkk´´´´´´´´k´´
´´kk´´´´´´´kk´´´´kk´´´´´kk´´´
´´´´kkkkkkk´´´´´´´´kkkkkk´´´´´      


---♥-/▒▒/---/▒▒/--♥-/▒\---------♥-/▒▒▒▒\-----♥-/▒▒▒▒\---♥-\▒▒----/▒▒/
---♥-/▒▒▒▒▒▒▒/-♥-/▒▒▒\------♥-/▒▒---/▒▒/-♥-/▒▒---/▒▒/-♥-\▒▒-/▒▒/
--♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒-▒▒\----♥-/▒▒---/▒▒/-♥-/▒▒---/▒▒/----♥-\▒▒▒/
-♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒▒▒▒▒\--♥-/▒▒▒▒▒/---♥-/▒▒▒▒▒/--------♥-/▒▒/
♥-/▒▒/---/▒▒/-♥-/▒▒/----\▒▒\♥-/▒▒/---------♥-/▒▒/-------------♥-/▒▒/
... ... ... ... ... -♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-
----♥-/▒▒\----/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/♥-\▒▒\------------/▒▒/
---♥-/▒▒▒\--/▒▒/-♥-/▒▒/------♥-\▒▒\--/▒\----/▒▒/
--♥-/▒▒/\▒▒▒▒/-♥-/▒▒▒▒/-----♥-\▒▒\/▒▒\-/▒▒/
-♥-/▒▒/---\▒▒/-♥-/▒▒/-----------♥-\▒▒▒/-\▒▒▒/
♥-/▒▒/-----\▒/-♥-/▒▒▒▒/---------♥-\▒▒/---\▒▒/
-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-♫-
----♥-\▒▒\----/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/--♥-/▒\------------♥-/▒▒▒▒\
-----♥-\▒▒\--/▒▒/-♥-/▒▒/-----♥-/▒▒▒\---------♥-/▒▒----\▒▒
------♥-\▒▒\/▒▒/-♥-/▒▒▒▒/-♥-/▒▒--▒▒\-----♥-/▒▒---/▒▒/
--------♥-\▒▒▒/--♥-/▒▒/-----♥-/▒▒▒▒▒▒\---♥-/▒▒▒▒▒/
---------♥-/▒▒/--♥-/▒▒▒▒/-♥-/▒▒/-----\▒▒\♥-/▒▒/----\▒▒\

◕▄███▄◕──◕▄██▄◕──◕▄███◕─◕▄███▄◕ ◕▀──██◕─◕██──██◕───◕██◕─◕▀──██◕ ◕──██◕──◕██──██◕───◕██◕─◕──██◕◕─██◕───◕██──██◕───◕██◕─◕─██◕ ◕█████◕──◕▀██▀◕───◕▄██▄◕◕█████
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 16
Tegnapi: 5
Heti: 16
Havi: 317
Össz.: 132 766

Látogatottság növelés
Oldal: billentyűrajzok
ஐ●ღ♥Csajszioldal♥ღ●ஐ - © 2008 - 2024 - legjobbcsajszioldal.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »